۲۱ تیر

آسیاگستر گرمسیر طلایی

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

ایزوگام اصیل آسیا
۰۲ تیر

ایزوگام اصیل آسیا مخصوص

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

ایزوگام پشم شیشه 1118
۰۲ تیر

ایزوگام پشم شیشه ۱۱۱۸

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پپیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

۰۲ تیر

ایزوگام آسیاگستر انگلیسی پلیمیری

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

ایزوگام شرق عایق گرمی
۰۲ تیر

ایزوگام شرق عایق گرمی

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

ایزوگام آسیا روف
۰۲ تیر

ایزوگام آسیا روف الاستومری

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]

ایزوگام اصیل آسیا صادراتی
۰۲ تیر

ایزوگام اصیل آسیا پلیمری

 • شرکت ایزوگام آسیاگستر
 • ۰

پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به آلودگی هوا نمی‌شود [...]