11 جولای

آسیاگسترطلایی

 • asia_web
 • 0

ایزوگام آسیاگستر طلایی پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به [...]

ایزوگام اصیل آسیا
23 ژوئن

ایزوگام اصیل آسیا

 • asia_web
 • 0

ایزوگام اصیل آسیا پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به [...]

ایزوگام پشم شیشه 1118
23 ژوئن

ایزوگام پشم شیشه 1118

 • asia_web
 • 0

ایزوگام پشم شیشه 1118 پپیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر [...]

23 ژوئن

ایزوگام آسیاگستر انگلیسی پلیمیری

 • asia_web
 • 0

ایزوگام آسیاگستر انگلیسی پلیمری پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر [...]

ایزوگام شرق عایق گرمی
23 ژوئن

ایزوگام شرق عایق گرمی

 • asia_web
 • 0

ایزوگام شرق عایق گرمی پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر [...]

ایزوگام آسیا روف
23 ژوئن

ایزوگام آسیا روف

 • asia_web
 • 0

ایزوگام آسیا روف پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر به [...]

ایزوگام اصیل آسیا صادراتی
23 ژوئن

ایزوگام اصیل آسیا صادراتی

 • asia_web
 • 0

ایزوگام اصیل آسیا صادراتی پیوندپذیری عالی و درزبندی یکنواختی را ایجاد می‌کند در برابر پانچ استاتیکی و ضربات وارده مقاوم است در مقابل پارگی و فشار هیدرواستاتیکی مقاوم است بسیار اقتصادی و مقرون ‌به‌ صرفه است احتیاج به برف ‌روبی ندارد در مقابل سرما و گرما مقاومت زیادی دارد نصب آن آسان است کاربردش منجر [...]